2021 Plot Assignments

WEST SIDE OF GARDEN (Cup Of Joe/Ice Cream Shop)

 
  A B   C D
25 Grass Grass   Conservation Plot Conservation Plot
24 Grass Grass   Conservation Plot Conservation Plot
23 Grass Grass   Conservation Plot Conservation Plot
 22 Grass Grass   Conservation Plot Conservation Plot
21 Grass Grass   Conservation Plot Conservation Plot
20 Grass Grass   Conservation Plot Conservation Plot
19 A. Sexton (21) A. Sexton (21)   A. Sexton (21) A. Sexton (21)
18 D. Corwin (21) D. Corwin (21)   D. Hanson (21) D. Hanson (21)
 17 K. Lee (21) K. Lee (21)   T. Engelbrecht (21) S. Bhusireddy (21)
16 J. Whitler (21) J. Whitler (21)   A. McNeal (21)

A. Thomas (21)

15 J. Woods (21) D. Heistad (21)   D. Richter (21) J. Sadler (21)
14 Cover Crop M. Devlin (21)   G. Keith (21) G. Keith (21)
13 J. Beach (21) J. Beach (21)   Cover Crop J. Carney (21)
 12 Cover Crop Cover Crop   S. Smith-Martinez (21) S. Smith-Martinez (21)
11 Nazareth Lutheran Nazareth Lutheran   A. Oberle (21)  A. Oberle (21)
10 Nazareth Lutheran Nazareth Lutheran   K. Elgersma (21) Cover Crop
9 Nazareth Lutheran Nazareth Lutheran   Y. Sonawane (21) Cover Crop
8 Nazareth Lutheran Nazareth Lutheran   C. Strub (21) C. Strub (21)
7 C. Wallace (21) C. Wallace (21)   L. Thalacker (21) L. Thalacker (21)
6 Monarch Garden Monarch Garden   J. and E. Drennan (21) J. and E. Drennan (21)
5 M. Schooley (21) M. Schooley (21)   D. Rippe (21) D. Rippe (21)
4 M. Schooley (21) M. Schooley (21)   Cover Crop B. Griffin (21)
3 R. White (21) R. White (21)   Cover Crop R. Guerrero (21)
2 J. Jones (21) J. Jones (21)   M. Schroeder (21) M. Schroeder (21)
1 Cover Crop Cover Crop   Cover Crop Cover crop

EAST SIDE OF GARDEN (Fire Hydrant- Towards Highway 57)